Logo ZSBiO Biłgoraj Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Biłgoraju

Procedura nadania imienia II LO

​​​​​​​PROCEDURA NADANIA IMIENIA II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEMU

W ZESPOLE SZKÓŁ BUDOWLANYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W BIŁGORAJU

 

 I. Cel procedury

Celem niniejszej procedury jest określenie zasad nadania imienia  II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEMU W BIŁGORAJU.

 

II. Podstawa prawna

Ustawa z 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60).

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli ( Dz. U. z 2017 r., poz. 649). 

 

III. Założenia procedury

Poprzez nadanie imienia szkoła:

• zyskuje własną tożsamość wyróżniającą ją spośród innych szkół,

• buduje własny system wychowania w oparciu o autorytet patrona i wartości,

• promuje patrona,

• pozyskuje do współpracy osoby i instytucje związane z patronem,

• wchodzi do rodziny szkół o tym samym imieniu, co może prowadzić do nawiązania wzajemnych kontaktów,

• tworzy własny ceremoniał.

 

IV. Zasady wyboru patrona:

• Procedurę nadania imienia szkole opracowuje Zespół Koordynujący.

• W wyborach bierze udział cała społeczność szkoły (uczniowie, rodzice, nauczyciele).

• Terminy realizacji poszczególnych etapów wyboru patrona ustala Zespół Koordynujący  w porozumieniu z Dyrektorem szkoły.

• Dyrektor szkoły w porozumieniu z Zespołem Koordynującym wyznacza osoby odpowiedzialne za realizację zadań szczegółowych.

• Dyrektor szkoły kontroluje sprawny przebieg poszczególnych etapów i rozlicza odpowiedzialnych za ich realizację.

• Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców i Samorząd Uczniowski składają wspólny wniosek o nadanie szkole imienia.

• Imię szkole nadaje organ prowadzący w drodze uchwały, na wniosek Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego.

 

​​​​​​​V. Plan pracy

Etapy pracy

Działania

Termin

Odpowiedzialni

 

 

 

 

Etap przygotowawczy

Złożenie wniosku  do Rady Pedagogicznej o wszczęcie Procedury nadania imienia II Liceum Ogólnokształcącemu 

3 października

2023

Dyrektor szkoły

Powołanie  zespołu do nadania imienia szkole.

5 października

2023

Dyrektor szkoły

Opracowanie  procedur i planu pracy nad nadaniem imienia.

20 października 2023

Zespół Koordynujący( A. Flor, M. Kita T. Karolczak)

Poinformowanie organu prowadzącego oraz organu nadzorującego o wszczęciu procedury nadania imienia szkole

 Listopad 2023

Dyrektor szkoły

Przekazywanie  informacji w dzienniku elektronicznym o działaniach mających na celu nadanie imienia II Liceum Ogólnokształcącemu uczniom, rodzicom, nauczycielom. Stworzenie na stronie internetowej szkoły dodatkowej zakładki poświęconej pracom nad nadaniem imienia .

Listopad 2023

Wicedyrektor Dariusz Bazan (przesłać opracowane procedury)

 

 

 

 

 

 

 

Działania informacyjne skierowane do nauczycieli, pracowników szkoły, uczniów i rodziców.

Listopad 2023 – kwiecień 2024

Wszyscy nauczyciele

Zapoznanie rodziców i uczniów z procedurą nadania imienia szkole.

Listopad 2023

 Dyrektor

i wychowawcy klas  (zebrania z rodzicami)

Zapoznanie SU z procedurą nadania imienia II Liceum Ogólnokształcącemu

28 listopada 2023

 Dyrektor i opiekunowie SU

 Zgłaszanie kandydatur na patrona    szkoły przez:

• nauczycieli i pracowników szkoły,

• uczniów,

• rodziców.

 Do  15 grudnia 2023

Zespół Koordynujący

Tutaj wyprzedzam działania i widzę komisje tak jak niżej

( E. Domienik- przewodniczącą, E. Szuba, A. Swacha, E. Struk, przedstawiciel RR I SU)

 

 

 

Wybór patrona

Opracowanie regulaminu i zasad wyboru imienia patrona.

 15 grudnia 2023

Zespół Koordynujący(A. Flor, M. Kita, T. Karolczak)

Powołanie Komisji Wyborczej składającej się z przedstawicieli społeczności szkolnej.

20 grudnia 2023

Dyrektor szkoły

Wytypowanie kandydatów(3) na patrona spośród wszystkich propozycji uczniów, nauczycieli, pracowników szkoły oraz rodziców.

21 grudnia 2023

Zespół Koordynujący(Przew. SU,opiekun SU, E. Stafisz-Paszko, M. Pogudz i A. Kiesz z RR, M. Cybulska,E. Popko, J. Zdzieblo- Koziara, E. Domienik - przewodnicząca)

Prezentacja 3 kandydatów na patrona (opracowanie biogramów, tablic informacyjnych, zajęcia z uczniami).

Od 22 grudnia 2023

Nauczyciele języka polskiego, historii, religii, wychowawcy( C. Wojtak, M. Iwańczuk, Ks. M. Kozyra)

Wybory patrona II Liceum Ogólnokształcącego

22 stycznia 2024

Komisja Wyborcza(E. Domienik- przewodniczącą, E. Szuba, A. Swacha, E. Strug, przedstawiciel RR I SU) Miejsce wyborów – świetlica internatu

Ogłoszenie informacji o wyborze patrona II Liceum Ogólnokształcącego.

 23 stycznia 2024

Dyrektor szkoły

Podjęcie uchwały Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców, Samorządu Uczniowskiego w sprawie zatwierdzenia patrona szkoły.

 luty 2024

Dyrektor szkoły

Skierowanie do organu prowadzącego wniosku o nadanie szkole imienia i sztandaru.

 luty 2024

Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców, Samorząd Uczniowski ( St. Sitarz)

 

 

 

Popularyzacja patrona

 

Popularyzacja patrona na lekcjach i godzinach  z wychowawcą

Luty/ marzec  2024

Wszyscy nauczyciele i wychowawcy klas

Konkurs na projekt  sztandaru II Liceum Ogólnokształcącego

Luty 2024

Nauczyciel informatyki i plastyki (K.Kapuśniak, E. Jargieło-Ćwik)

Rozstrzygnięcie konkursu na sztandar II Liceum Ogólnokształcącego

Luty  2024

Dyr. A. Kraczowska, E. Jargieło- Ćwik, M. Kita, T. Karolczak, A. Flor                               

Wystąpienie do organu prowadzącego szkołę, Rady Rodziców, z prośbą o pomoc w sfinansowaniu zakupu sztandaru szkoły

Luty  2024

Dyrektor szkoły

Nawiązanie kontaktu i prowadzenie współpracy z instytucjami i innymi szkołami noszącymi to imię.

Marzec  2024

Dyrektor szkoły

Zakup do biblioteki pozycji książkowych związanych z patronem.

Marzec 2024

Biblioteka ( K. Kowalska – Bazan)

Organizacja wycieczek śladami patrona (jeżeli to możliwe)

Marzec 2024

Wszyscy nauczyciele i wychowawcy klas

Gromadzenie materiałów naukowo – biograficznych dotyczących patrona.

Kwiecień 2024 

Biblioteka( C. Wojtak, M. Iwańczuk, Ks. M. Kozyra)

Przeprowadzenie konkursu wiedzy na temat patrona.

Kwiecień  2024

Nauczyciele historii, języka ;polskiego, religii( W. Koziara, E. Popko, M. Cybulska

 

 

Przygotowania do uroczystości nadania imienia szkole

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 
 

Uroczystość nadania szkole imienia

Przygotowanie scenariusza uroczystości związanej z nadaniem imienia szkoły w hali sportowej

Luty 2024

Nauczyciele j. polskiego, historii, ,religii(E. Popko, A.Flor, J. Zdziebło-Koziara, M. Cybulska)

Urządzenie okolicznościowych wystaw i prac uczniowskich związanych z postacią patrona.

Marzec 2024

Zespół

Koordynujący(E. Jargieło- Ćwik,……

Opracowanie ceremoniału  II Liceum Ogólnokształcącego

Marzec 2024

Zespół koordynujący (Cybulska, Karolczak,Kowalska-Bazan)

Utworzenie w bibliotece kącika pamięci poświęconego osobie patrona.

Marzec 2024

Zespół Koordynacyjny( K. Kowalska-Bazan,…….)

Wykonanie zaproszeń dla przedstawicieli władz samorządowych, dyrektorów szkół, zaproszonych instytucji, mediów itp.

Marzec  2024

Zespół Koordynujący

(Dyr. D. Bazan, A. Pintal, K. Kapuśniak

Zadbanie o uroczysty wystrój hali sportowej oraz klas

Kwiecień 2024

Zespół Koordynacyjny(A. Kraczowska, E. Jargieło- Ćwik, St. Cieślak, nauczyciele, wychowawcy klas

Przygotowanie pocztu sztandarowego i części artystycznej na uroczystość.

Kwiecień  2024

 Zespół koordynujący (M.Kita, K.Blicharz)

Przygotowanie i przeprowadzenie  części artystycznej związanej z uroczystością nadania imienia II Liceum Ogólnokształcącego

 

 

 

 

 Kwiecień 2024

Dyrektor szkoły, Rada Rodziców, A. Flor, E. Popko, J. Zdziebło- Koziara, M. Cybulska, M. Kita, Ks. M. Kozyra, K. Blicharz………….

  1. Msza Święta,

- poświęcenie sztandaru

  1. Uroczystość związana z nadaniem imienia II Liceum Ogólnokształcącemu  połączona z częścią artystyczną,

 Kwiecień 2024

Wszyscy nauczyciele, uczniowie szkoły, rodzice, pracownicy szkoły

W skład Zespołu Koordynującego wchodzą:  Anna Kraczowska, Dariusz Bazan, Krzysztof Blicharz, Małgorzata Cybulska, Mirosław Iwańczuk,E. Jargiełło- Ćwik, Elżbieta Domienik Krzysztof Kapuśniak, Tomasz Karolczak, Mirosław Kita, Katarzyna Kowalska – Bazan, Wiesław Koziara, ks. Mateusz Kozyra, Adam Pintal, Ewa Popko, Iwona Startek, Celina Wojtak, Mariusz Zych, Jolanta Zdziebło – Koziara.

 

 VI.  Określenie zasad i terminu zgłaszania kandydatur na patrona szkoły

 A/ ZASADY OGÓLNE

1. Kandydatury na patrona szkoły mogą zgłaszać:

- uczniowie,

- rodzice,

- nauczyciele, pracownicy obsługi i administracji Zespołu Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących  w Biłgoraju

2. Kandydatury na patrona są zgłaszane na drukach wg wzoru nr 1 (do pobrania sekretariacie/stronie internetowej szkoły).

3. W celu zbierania kandydatur, tworzenia list rankingowych oraz sporządzania stosownej dokumentacji dyrektor powołuje Komisję Wyborczą.

4. W skład Komisji Wyborczej wchodzą: przedstawiciele Rady Pedagogicznej, przedstawiciele Rady Rodziców oraz przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego z opiekunem.

5. Wyniki dotyczące wyboru kandydatów zostaną wywieszone na gazetce szkolnej oraz zamieszczone na stronie internetowej szkoły w zakładce poświęconej nadaniu szkole imienia.

6. Za umieszczenie wyżej wymienionych informacji odpowiada administrator strony internetowej szkoły.

 

 B/ ZASADY WYBORU KANDYDATA NA PATRONA PRZEZ UCZNIÓW

1. Każdy uczeń zgłasza jedną propozycję kandydata na patrona – na druku wg wzoru nr 1.

2. Dopuszcza się złożenie wniosku zbiorowego, np. przez klasę. W takim przypadku propozycję danego kandydata mnoży się przez liczbę podpisów uczniów złożonych na wniosku.

3. Klasa przygotowuje plakat informacyjny, promujący własnego kandydata na patrona.

4. Komisja wyborcza sporządza listę rankingową kandydatów.

5. Do drugiego etapu przechodzi kandydat najczęściej wymieniany we wnioskach.

6. W przypadku uzyskania takiej samej liczby głosów przez kandydatów, o przejściu danego kandydata do drugiego etapu decyduje Zarząd Samorządu Uczniowskiego.

7.Komisja Wyborcza ogłasza kandydata uczniów na patrona do 15 grudnia  2023r.

 

C/ ZASADY WYBORU KANDYDATA NA PATRONA PRZEZ RODZICÓW

1. Każdy rodzic ma prawo zgłosić jedną propozycję kandydata na patrona – na druku wg wzoru nr 1.

2. Dopuszcza się złożenie wniosku zbiorowego. W takim przypadku propozycję danego kandydata mnoży się przez liczbę podpisów rodziców złożonych na wniosku.

3. Komisja Wyborcza sporządza listę rankingową kandydatów zgłoszonych przez rodziców.

4. Do drugiego etapu przechodzi kandydat najczęściej wymieniany we wnioskach.

5. W przypadku uzyskania takiej samej liczby głosów o przejściu kandydata do drugiego etapu decyduje Zarząd Rady Rodziców.

6.Komisja Wyborcza ogłasza kandydata rodziców na patrona szkoły do 15 grudnia 2023r.

 

​​​​​​​D/ ZASADY WYBORU KANDYDATA NA PATRONA PRZEZ RADĘ PEDAGOGICZNĄ, PRACOWNIKÓW OBSŁUGI I ADMINISTRACJI

1. Każdy nauczyciel, pracownik obsługi i administracji ma prawo zgłosić jedną propozycję kandydata na patrona – na druku wg wzoru nr 1.

2. Dopuszcza się złożenie wniosku zbiorowego. W takim przypadku propozycję danego kandydata mnoży się przez liczbę podpisów uczniów złożonych na wniosku.

3. Komisja Wyborcza sporządza listę rankingową zgłoszonych kandydatów.

4. Do drugiego etapu przechodzi kandydat najczęściej wymieniany we wnioskach.

5. W przypadku uzyskania takiej samej liczby głosów o przejściu kandydata do drugiego etapu decyduje głosowanie jawne wszystkich nauczycieli oraz pracowników administracji  i obsługi.

6.Komisja Wyborcza ogłasza kandydata nauczycieli oraz pracowników administracji  i obsługi na patrona szkoły do 15 grudnia 2023r.

                                                               Zespół Koordynujący do spraw wyboru Patrona

 

VII.ZASADY WYBORU PATRONA SZKOŁY

1. Prawo do wyboru patrona szkoły mają uczniowie i ich rodzice, nauczyciele oraz pracownicy obsługi i administracji Zespołu Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących

2. Wybór patrona szkoły następuje w drodze tajnego głosowania na jednego z trzech wybranych wcześniej kandydatów.

3. Każdy głosujący może oddać tylko jeden głos na karcie głosowania – wzór nr 2.

4. Termin głosowania: styczeń 2024r.

5. Za organizację, przebieg głosowania, liczenie głosów, przygotowanie protokołu z wyboru oraz poinformowanie o wynikach odpowiada Komisja Wyborcza.

6. Komisja Wyborcza ogłasza wyniki wyborów na patrona szkoły do 22 stycznia 2024r.

7. Wyniki wyborów zostaną wywieszone na gazetce szkolnej , przesłane  w dzienniku elektronicznym oraz  zamieszczone na stronie internetowej szkoły w zakładce poświęconej nadaniu szkole imienia.

8. W przypadku uzyskania przez kandydatów takiej samej liczby głosów, o wyborze patrona decyduje Komisja Wyborcza w porozumieniu z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców  i Samorządem Uczniowskim.

 

Pliki do pobrania