Logo ZSBiO Biłgoraj Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Biłgoraju

Skład SU oraz regulamin

Skład Zarządu w roku szk. 2023/2024:

Przewodnicząca SU: Amelia Buczkowska IIIa LO
Z-ca przewodniczącej: Gabriel Kuśmirek IIa TB
Sekretarz: Jaromir Muca IIIc LO
Skarbnik: Michalina Lewandowska IIIa LO
Przewodniczący Komisji Sprawiedliwości: Hubert Iwańczyk IIIb LO
Przewodnicząca Komisji Kultury: Maria Przytuła IIc LO
Przewodnicząca Komisji Informacji: Martyna Kaproń IIIa LO

 

Opiekun Samorządu Uczniowskiego:

 • Beata Furlepa
 • Małgorzata Cybulska

 

REGULAMIN SAMORZĄDU

I. POSTANOWIENIA  OGÓLNE

 1. Samorząd Uczniowski Zespołu Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących  w Biłgoraju, zwany dalej Samorządem, działa w oparciu o art.55 Ustawy o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 roku.
 2. Samorząd zrzesza wszystkich uczniów szkoły.
 3. Samorząd jest organizacją niezależną od administracji oświatowej i wszelkich ugrupowań politycznych.
 4. Władze Samorządu są wyłącznymi reprezentantami ogółu uczniów.
 5. Zasady powoływania i odwoływania władz Samorządu oraz opiekuna Samorządu określa Ordynacja Wyborcza.
II. WŁADZE SAMORZĄDU

6. Władzami Samorządu są:

 • Rada Uczniów;
 • Zarząd Samorządu;
 • Przewodniczący Samorządu.

7. Rada Uczniów

 • W skład Rady Uczniów wchodzi dwóch przedstawicieli z każdej klasy oraz członkowie Zarządu.
 • Przedstawicielami klas są Gospodarze i ich zastępcy. W razie ich rezygnacji lub nieobecności dana klasa może wybrać swoich przedstawicieli spośród wszystkich uczniów klasy. Zmiany przedstawicieli można dokonywać przed każdym zebraniem Rady Uczniów.
 • Do kompetencji Rady Uczniów należy:
  • uchwalenie regulaminu Samorządu i innych regulaminów wewnętrznych oraz dokonywanie niezbędnych zmian i poprawek;
  • uchwalenie decyzji o przeprowadzeniu referendum wśród uczniów szkoły;
  • powoływanie spośród członków Rady Komisji oraz mianowanie ich przewodniczących;
  • podejmowanie uchwał dotyczących głównych kierunków działania Samorządu;
  • odwoływanie członków Zarządu jeśli votum nieufności wobec danej osoby poprze co najmniej 2/3 członków Rady;
  • wybór Opiekuna Samorządu;
  • przyjmowanie semestralnych sprawozdań Zarządu;
 • W zebraniu Rady ma prawo uczestniczyć (bez prawa głosu) Doradca Samorządu.
 • Zebrania Rady odbywają się nie rzadziej niż raz na trzy miesiące. Zebranie rady zwołuje i prowadzi Przewodniczący Samorządu lub osoba przez niego upoważniona.
 • Rada prowadzi protokoły ze swoich posiedzeń.
8. Zarząd
 • Zarząd składa się z 7 członków: przewodniczącego, wiceprzewodniczącego, sekretarza, skarbnika oraz trzech przewodniczących Komisji: Sprawiedliwości, Informacji, Kultury.
 • Do kompetencji Zarządu należy:
  • kierowanie bieżącą pracą Samorządu;
  • reprezentowanie Samorządu;
  • przedstawienie Radzie semestralnych sprawozdań z pracy Samorządu;
  • powoływanie sekcji i mianowanie ich przewodniczących;
  • prowadzenie dokumentacji pracy Samorządu;
  • prowadzenie gospodarki finansowej.
 • Zebrania Zarządu zwołuje Przewodniczący lub inny członek Zarządu przez niego upoważniony.
 • Dokumenty finansowe w imieniu Samorządu podpisuje Skarbnik i Przewodniczący.
 • Samorząd Uczniowski używa pieczątki nagłówkowej:
Samorząd Uczniowski
Zespołu Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Biłgoraju
23-400 Biłgoraj, ul. Cegielniana 24

Pieczątka przechowywana jest przez Sekretarza.

9. Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego.

 • Przewodniczący Samorządu jest głównym reprezentantem ogółu uczniów.
 • Przewodniczący koordynuje działalność członków Zarządu.
 • W przypadku, gdy Zarząd lub Rada Uczniów nie jest w stanie podjąć decyzji ze względu na równy podział głosów za i przeciw, o przyjęciu uchwały decyduje Przewodniczący.
 • Przewodniczy z uzasadnionej przyczyny może podać się do dymisji przed zakończeniem kadencji.
 • Wybór nowego Przewodniczącego odbywa się na pierwszym zebraniu po przyjęciu dymisji bądź odwołaniu ostatniego Przewodniczącego. Do czasu zebrania funkcję Przewodniczącego obejmuje zastępca.

10. Obowiązki Władz Samorządu Uczniowskiego.

 • Członkowie Rady, Zarządu mają obowiązek aktywnego udziału w pracach Samorządu.
 • Władze Samorządu są zobowiązane do informowania uczniów o ich prawach i obowiązkach związanych z nauką w szkole oraz udziałem w Samorządzie.
 • Władze Samorządu zobowiązane są do obrony praw i godności poszczególnych uczniów i ich grup, a także - na życzenie ucznia, klasy lub grupy uczniów - do reprezentowania ich wobec Dyrekcji Szkoły i Rady Pedagogicznej.

III. OPIEKUN  SAMORZĄDU

11. Opiekun Samorządu służy swoją pomocą i doświadczeniem w pracy Samorządu.

 • Opiekun ma prawo uczestniczenia we wszystkich formach pracy Samorządu.
 • Wyboru Opiekuna dokonuje Rada Uczniów  równocześnie z wyborami nowych władz Samorządu Uczniowskiego.
 • Opiekun w uzasadnionych przypadkach może podać się do dymisji, która musi być zaakceptowana przez Radę.
 • Opiekun może zostać odwołany przez Radę Uczniów jeśli votum nieufności poprze co najmniej 2/3 członków Rady;

IV. KOMISJE  I  SEKCJE

12. Komisja Sprawiedliwości.

 • Przewodniczący Komisji Sprawiedliwości jest powoływany i odwoływany przez Przewodniczącego Samorządu za zgodą Rady.
 • Przewodniczący Komisji Sprawiedliwości pełni funkcję Rzecznika Praw Ucznia ( jeśli Rada nie powoła odrębnego stanowiska) i jest uprawniony do występowania w obronie praw ucznia na forum szkoły.
 • Przewodniczący Komisji Sprawiedliwości, wraz z wybranym przez siebie zespołem, kontroluje prawną działalność Samorządu.
 • Komisja Sprawiedliwości ma obowiązek upowszechniania Regulaminu Samorządu oraz znajomości praw i obowiązków ucznia.

13. Komisja Informacji

 • Przewodniczący Komisji Informacji jest powoływany i odwoływany przez Przewodniczącego Samorządu za zgodą Rady.
 • Przewodniczący Komisji Informacji odpowiada za przepływ informacji w szkole.
 • Przewodniczący Komisji Informacji wybiera zespół odpowiadający za kontakt z poszczególnymi blokami klas.
 • Komisja Informacji ma obowiązek prowadzenia kampanii informacyjnej dotyczącej podejmowanych przez Samorząd prac.
 • Przewodniczący Komisji Informacji pełni rolę rzecznika prasowego Samorządu i odpowiada za wizerunek Samorządu w mediach.

14. Komisja Kultury

 • Przewodniczący Komisji Kultury jest powoływany i odwoływany przez Przewodniczącego Samorządu za zgodą Rady.
 • Przewodniczący Komisji Kultury, wraz z wybranym przez siebie zespołem, organizuje i nadzoruje imprezy kulturalne i sportowe.
 • Przewodniczący Komisji Kultury powinien być informowany o imprezach organizowanych przez zespoły klasowe za pośrednictwem Gospodarzy klas.

15. Inne Komisje i Sekcje

 • Dla realizacji swoich zadań i celów, Rada Uczniów może powołać komisje, a Zarząd - Sekcje.
 • Powołane Komisje/Sekcje mogą mieć charakter stały lub nadzwyczajny (doraźny).
 • Przy powołaniu Komisji/Sekcji organ powołujący określa:
  • nazwę Komisji/Sekcji;
  • zakres jej działalności i kompetencje;
  • okres jej istnienia;
  • przewodniczącego odpowiedzialnego za jej pracę;
  • skład osobowy.
 • Komisje są powoływane spośród Rady. Członkiem Sekcji może zostać każdy uczeń.
 • Informacja o powołaniu Komisji/Sekcji, jej zakresie działania, czasie istnienia oraz składzie musi być wywieszona w gablocie Samorządu w terminie tygodnia od daty powołania.

V. ORDYNACJA  WYBORCZA

16. Wybory Rad Klasowych.

 • Wybory Rad Klasowych odbywają się do 20 września w każdej klasie osobno.
 • Aby wybory były ważne musi w  nich uczestniczyć 2/3 uczniów danej klasy.

17. Wybory do Władz Samorządu oraz Opiekuna Samorządu.

 • Kadencja wszystkich Władz Samorządu trwa jeden rok kalendarzowy.
 • Członkami Władz Samorządu mogą być wyłącznie uczniowie szkoły. W chwili odejścia ucznia ze szkoły automatycznie przestaje on być członkiem Samorządu.
 • Do Władz Samorządu nie mogą kandydować uczniowie klas programowo najwyższych, uczniowie powtarzający klasę oraz uczniowie, których zachowanie oceniona jako nieodpowiednie lub naganne w poprzednim roku szkolnym.
 • Wybory do Władz Samorządu oraz wybory Opiekuna Samorządu odbywają się tajnie i przy nieograniczonej liczbie kandydatów.
 • Do głosowania są uprawnieni członkowie Rady Uczniów.
 • Wybory organizuje i przeprowadza Komisja Wyborcza powołana przez Radę.
 • Każdy z kandydatów ma prawo zaprezentować swój program na forum Rady Uczniów.
 • Aby wybory były ważne musi w nich uczestniczyć co najmniej 50% uprawnionych do głosowania.
 • Zwycięzcami zostają kandydaci, którzy otrzymają największą liczbę głosów.

VI. POSTANOWIENIA  KOŃCOWE

18. O ile ten regulamin nie stanowi inaczej, wszystkie decyzje podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania.

19. Niniejszy Regulamin jest przedstawiany i omawiany:

- we wszystkich klasach przed wyborami Rad Klasowych;

- w czasie pierwszego po wyborach zebrania Rady Uczniów.

 • Regulamin jest dostępny wszystkim uczniom Szkoły ( wywieszony w gablocie Samorządu).
 • Wnioski dotyczące poprawek Regulaminu SU mogą być zgłaszane przez członków Rady Uczniów.
 • miany Regulaminu SU uchwalane są większością głosów w obecności 2/3członków Rady Uczniów.